Naše služby poskytujeme na území celé ČR.

Přihlaste se podle svého BYDLIŠTĚ

Najdete své regionální zastupení s nabídkou výdejních míst.

Podmínky pronájmu

                     

Kojenecké váhy si lze pronajmout pouze na výdejních místech

                                   
I
PŘEDMĚT PRONÁJMU
1.  ERAU s.r.o. (dále jen pronajímatel) je vlastníkem přístroje – kojenecké váhy (dále jen přístroj). Přístroj slouží k zjišťování hmotnosti kojence.
2.  Pronajímatel pronajímá uvedený přístroj zájemci o pronájem kojenecké váhy(dále jen nájemce), aby jej užíval za podmínek, které jsou dále uvedeny, a nájemce se zavazuje předmět pronájmu vrátit pronajímateli po uplynutí sjednané doby.
 
II
PODMÍNKY PRONÁJMU
1.    Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
2.    Přístroj si lze pronajmout na libovolně dlouhou dobu, kdy minimální doba pronájmu je 14 dnů od podepsání smlouvy. Cena pronájmu je smluvní a činí 400,- Kč za 14dnů. Smlouvu lze také kdykoliv prodloužit na jakkoliv dlouhou dobu, kde základní perioda je 14 dní. (pronájem si lze tedy prodkloužit o 14, 28, 42...dní).
3.    Minimální doba pronájmu je 14 dní. Cena pronájmu je smluvní a činí 400,- Kč za14 dní. Platba pronájmu na celé období bude provedena v jedné splátce v okamžiku předání přístroje nájemci.
4.    Nájemce, před prvním použitím přístroje,  je povinnen se seznámit s obsluhou a požadavky na údržbu v přiloženém návodu k použití .
5.    Nájemce je také povinnen před prvním použitím provést zkoušku funkčnosti dle návodu k použití a v případě jakýchkoliv problémů nebo nejasnosti kontaktovat pronajímatele a to nejpozději do 2 dní od převzetí kojenecké váhy. Pokud se pronajímateli nepodaří potíže vyřešit, má pronajímatel možnost žádat výměnu váhy nebopeníze za pronájem zpět. Při pozdějších potížích není možné žádat vrácení peněz za pronájem zpět.
6.    Podobu, po kterou bude nájemce na základě této smlouvy předmět pronájmu užívat, je povinen přístroj užívat řádně v souladu s účelem, který je stanoven v bodě III. Je povinen chránit přístroj před poškozením, odcizením nebo zničením. V opačném případě je nájemce povinnen uhradit pronajímateli 100% ceny nové kojenecké váhy.
7.    Během sjednané doby pronájmu není nájemce oprávněn přenechat přístroj k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo pronajímateli žádat vrácení předmětu pronájmu před skončením stanovené doby pronájmu.
8.    Nájemce souhlasí s tím, že po převzetí přístroje nese veškerou zodpovědnost spojenou s jeho používáním. Nájemce si je vědom, že kojenecká váha, je pouze zdravotní pomůcka a nenahrazuje lékařský dohled.
9.    K vrácení předmětu pronájmu dojde ve stejném místě, kde si předmět pronájmu vyzvednul. Pokud chce nájemce vrátit váhu na jiném místě nebo jiným způsobem než při převzetí (poštou, osobně, na jiné adrese….) musí se předem s pronajímatelem dohodnout. Změna je možná pouze pokud pronajímatel souhlasí.
10.Nájemce je povinen předem podat pronajímateli zprávu o tom, že přístroj vrátí a domluvit se s pronajímatelem na způsobu vrácení. Předmět pronájmu musí být pronajímateli vrácen ve stavu, v jakém byl nájemcem  převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 
III
DOBA A ÚČEL PRONÁJMU
1.  Pronajímatel pronajímá nájemci přístroj dle bodu I/1 za účelem sledování hmotnosti kojence v souladu s Návodem k použití přístroje.
2.    Doba pronájmu se sjednává na dobu 14 dní . Po uplynutí doby pronájmu lze pronájem prodloužit o dalších 14 dní a to za cenu 400,- Kč. Prodloužení pronájmu lze sjednat na webových stránkách www.monitorbaby.cz vyplněním objednávky a zatržením 
“prodloužení pronájmu”. Do dvou pracovních dnů nájemci na jeho mailovou adresu přijde potvrzení o prodloužení a číslo účtu, na který provede platbu za prodloužení pronájmu.
3.    Prodloužení lze sjednat pouze na webových stránkách. Sjednání prodloužení pronájmu na výdejních místech není možný.                               
  
 IV
  ZPŮSOB PLATBY
 1.  Platba za pronájem lze uskutečnit v závislosti na tom, pro jaký způsob převzetí se nájemce rozhodne. Při převzetí váhy na výdejním místě je platba v hotovosti a platba za prodloužení pronájmu probíhá převodem na účet.
 
V
OSTATNÍ
 1.  Kojenecká váha má hodnotu = 1.500,-Kč. V případě, že nájemce kojeneckou váhu poškodí takovým způsobem, že bude nefunkční, je povinen uhradit 100% její hodnoty. Nájemce souhlasí, že pokud vrátí kojeneckou váhu po uplynutí doby, na kterou si ji pronajal, zaplatí za každý započatý den 30,- Kč
2.  Jestliže pronajímatel zjistí, že nájemce neužívá věc řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu pronájmu před skončením stanovené doby pronájmu. Nájemce je v tomto případě povinen vrátit předmět pronájmu nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl pronajímatelem k vrácení vyzván.
 
 
 
 
 
 
Tyto podmínky pronájmu platí od 1.4. 2016
 

Využijte až 2400,- Kč příspěvek na půjčení monitoru 

Zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek na půjčení monitoru,
 více informací >>>zde<<<
       

Vypůjčení monitoru

200,- Kč / měsíc

(min. doba pronájmu 6 měs.)>

Vypůjčení koj. váhy

400,- Kč / 14 dní 

Přes internet 

doprava zdarmaPartneři:

ZES Bodyguard