Naše služby poskytujeme na území celé ČR.

Přihlaste se podle svého BYDLIŠTĚ

Najdete své regionální zastupení s nabídkou výdejních míst.

PODMÍNKY PRONÁJMU MONITORU DECHU

I
PŘEDMĚT PRONÁJMU

 1. ERAU s.r.o. (dále jen pronajímatel) je vlastníkem přístroje - MonitoruBaby. Přístroj slouží k monitorování pohybů dítěte.
 2. Pronajímatel pronajímá uvedený přístroj zájemci o pronájem MonitorBaby (dále jen nájemce), aby jej užíval za podmínek, které jsou dále uvedeny, a nájemce se zavazuje předmět pronájmu vrátit pronajímateli po uplynutí sjednané doby.

II
PODMÍNKY PRONÁJMU

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. Pronajímatel zajistí, aby každý monitor, který má být pronajatý, prošel servisní kontrolou. Měsíc a rok provedení kontroly bude viditelně označen v servisním kolečku na zadní straně řídící jednotky monitoru.
 2. Minimální doba pronájmu je 6 měsíců. Cena pronájmu je smluvní a činí 1.200,- Kč za 6 měsíců. Platba pronájmu na celé období bude provedena v jedné splátce v okamžiku předání monitoru nájemci.
 3. Nájemce, před prvním použitím monitoru, je povinnen se seznámit s obsluhou a požadavky na údržbu monitoru v přiloženém návodu k použití (nebo na webových stránkách www.monitorbaby.cz ).
 4. Nájemce je také povinnen před prvním použitím provést zkoušku funkčnosti dle návodu k použití a v případě jakýchkoliv problémů nebo nejasnosti kontaktovat pronajímatele a to nejpozději do 2 dní od převzetí monitoru. Pokud se pronajímateli nepodaří potíže vyřešit, má pronajímatel možnost žádat peníze za pronájem zpět. Při pozdějších potížích není možné žádat vrácení peněz za pronájem zpět.
 5. Po dobu, po kterou bude nájemce na základě této smlouvy předmět pronájmu užívat, je povinen přístroj užívat řádně v souladu s účelem, který je stanoven v bodě III. Je povinen chránit přístroj před poškozením, odcizením nebo zničením. V opačném případě je nájemce povinnen uhradit pronajímateli 100% ceny nového monitoru .
 6. Během sjednané doby pronájmu není nájemce oprávněn přenechat přístroj k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo pronajímateli žádat vrácení předmětu pronájmu před skončením stanovené doby pronájmu.
 7. Nájemce souhlasí s tím, že po převzetí přístroje nese veškerou zodpovědnost spojenou s jeho používáním. Nájemce si je vědom, že MonitorBaby nenahrazuje lékařský dohled.
 8. K vrácení předmětu pronájmu dojde ve stejném místě, kde si předmět pronájmu vyzvednul. Pokud chce nájemce vrátit monitor na jiném místě nebo jiným způsobem než při převzetí (poštou, osobně, na jiné adrese….) musí se předem s pronajímatelem dohodnout. Změna je možná pouze pokud pronajímatel souhlasí.
 9. Nájemce je povinen předem podat pronajímateli zprávu o tom, že přístroj vrátí a domluvit se s pronajímatelem na způsobu vrácení. Předmět pronájmu musí být pronajímateli vrácen ve stavu, v jakém byl nájemcem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

III
DOBA A ÚČEL PRONÁJMU

 1. Pronajímatel pronajímá nájemci přístroj dle bodu I/1 za účelem monitorování pohybů dítěte v souladu s Návodem k použití přístroje.
 2. Doba pronájmu se sjednává na dobu šesti měsíců. Po uplynutí doby pronájmu lze pronájem prodloužit o dalších 3 nebo 6 měsíců a to za cenu 600,- na 3 měsíce a 1.200,- Kč na 6 měsíců. Prodloužení pronájmu lze sjednat na webových stránkách www.monitorbaby.cz vyplněním objednávky a zatržením “prodloužení pronájmu”. Po zpracování objednávky nájemci na jeho mailovou adresu přijde potvrzení o prodloužení a číslo účtu na který provede platbu za prodloužení pronájmu.
 3. Prodloužení lze sjednat pouze na webových stránkách. Sjednání prodloužení pronájmu na výdejních místech není možné.

IV
ZPŮSOB PLATBY

 1. Platbu za pronájem lze uskutečnit v závislosti na tom, pro jaký způsob převzetí monitoru se nájemce rozhodne. V případě objednání přes internet je platba realizována dobírkou při převzetí monitoru. Při převzetí monitoru na výdejním místě je platba v hotovosti.

V
OSTATNÍ

 1. MonitorBaby má hodnotu = 2.650,-Kč. V případě, že nájemce monitor poškodí takovým způsobem, že bude nefunkční, je povinen uhradit 100% jeho hodnoty. Nájemce souhlasí, že pokud vrátí monitor po uplynutí doby, na kterou si monitor pronajal, zaplatí za každý započatý měsíc 200,- Kč
 2. Jestliže pronajímatel zjistí, že nájemce neužívá věc řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu pronájmu před skončením stanovené doby pronájmu. Nájemce je v tomto případě povinen vrátit předmět pronájmu nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl pronajímatelem k vrácení vyzván.
 
Tyto podmínky pronájmu platí od 1.11. 2021
 

Využijte až 2400,- Kč příspěvek na půjčení monitoru 

Zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek na půjčení monitoru,
 více informací >>>zde<<<
       

Vypůjčení monitoru

200,- Kč / měsíc

(min. doba pronájmu 6 měs.)>

Vypůjčení koj. váhy

400,- Kč / 14 dní 

Přes internet 

doprava zdarmaPartneři:

ZES Bodyguard